IMAGO A COLOR GRADING

IMAGO - ODPORÚČANIA

 
COLOR KOREKCIA OBRAZU - GRADING
Kameramani sú zodpovední za color grading. Aj tak je ale často v praxi vidieť, že stále viac sa táto 
kompetencia prenáša na strihačov. Výučba kameramanov v color-gradingu je kľúčová na prebratie 
zodpovednosti za celkový vzhľad obrazu.
Výučbu kameramanov ku color-gradingu požaduje reálna filmová prax, je výhodné  keď je výučba 
vykonávaná priamo učiteľmi kamery na filmových školách.
Dôležité sú aj značné technické znalosti a schopnosti študentov. Budúci kameramani by mali mať v prvom 
rade dobré znalosti o digitálnom workflow, pretože je to jeden z primárnych aspektov súčasného filmového 
priemyslu, s ktorým prídu do kontaktu. Či už ako asistenti kamery, digitálni technici (DIT) alebo ako asistenti
gradingu. 
Workflow digitálneho snímku sa síce vyvíja veľmi rýchlo, ale základné znalosti umožnia aj začiatočníkom
rýchlejšie sa prispôsobiť novozavádzaným postupom. Aj študenti, ktorí sa budú časom špecializovať práve
na grading obrazu majú možnosť poznávať umelecké potreby a požiadavkami kameramanov.
Súčasné možnosti v gradingu obrazu od najjednoduchšieho profesionálneho riešenia v DaVinci Resolve
umožňujú pochopiť technologický vývoj v gradingu a osvojiť si aj presnú odbornú terminológiu, teda jazyk, 
ktorý sa používa pri dorozumievaní s koloristom.
 
Dôležité upozornenie od Európskej asociácie kameramanov -  IMAGO pre filmové školy 
Nenechávajte color-grading len na pleciach strihačov, a to aj napriek tomu, že v strižni sú veľmi vhodné 
počítače, ovládacie konzoly aj softvérové vybavenie. 
Color-Grading by sa mal zaviesť do výučby už študentom prvých a druhých ročníkov kamery vrátane prvých 
praktických snímacích testov. Pritom by mali študenti pochopiť, že color-grading je súčasťou ich pracovného 
aj tvorivého postupu. 
Súvisí priamo s povinnosťami a tvorivými úlohami kameramana. Samotný grading je tiež silný pedagogický 
nástroj pre kognitívne analýzy filmových diel, a to najmä na začiatku tréningu výučby tonálnej kompozície obrazu.
 
Študenti by sa mali najskôr naučiť pracovať so základmi tonality, svetla a overiť si priamo grading obrazu 
s lineárnymi gradačnými krivkami. Je potrebné zámerne obmedziť možnosti širšieho gradačného rozsahu tým, 
že študenti pracujú iba v lineárnom priestore REC709, a až potom prejsť na logaritmické krivky a RAW formáty 
(pravda len ak máte dostatočné finančné prostriedky na rýchly hardvér...). 
 
V prvom rade je teda vhodné pracovať iba v systéme primárnych farebných korekcií, až o stupeň neskôr je možno 
dovoliť aj logaritmický pracovný priestor. Tým, že obmedíte svojich študentov na lineárny priestor pri základných
farebných korekciách  budú musieť byť presnejší na pľaci pri svietení a exponometrii. To ocenia až neskôr, keď sa 
naučia pracovať so všetkými profesionálnymi nástrojmi a získajú prax. Pre začínajúcich študentov, môže byť softvér 
často obtiažny, spočiatku by mali pracovať iba s jeho základnými nástrojmi. Všetci študenti by mali najprv používať 
len jeden spoločný nástroj pre grading, napríklad Da Vinci Resolve, ktorý je teraz voľne dostupný a bezplatný.
Neskôr možno povoliť aj prístup k širším možnostiam, ktoré ponúka tento skvelý softvér. 
 
V odporúčaniach workshopu IMAGO bolo navrhnuté takéto poradie
• Hustota a základná farebná korekcie v primárnych farbách
• Sýtosť a strmosť gradačných kriviek (kontrast)
• Power Windows (selektívne zóny) a korekcia farieb aj so sekundárnymi farbami
 
Aj napriek tomu, že praktické experimenty s gradačným softvérom a jeho nástrojmi je dobrá cesta, mali by študenti 
pracovať najprv so základnými nástrojmi softvéru, a až potom prechádzať k zložitejším nástrojom a procesom.
Používanie farebných tabuliek (napr. MACBETH) nakrútených v nominálnom expozičnom osvetlení a ich priradenie
do denných prác cez data manažér by sa malo stať normou pre testovanie snímacieho aj reprodukčného reťazca. 
Pomocou normálových merných tabuliek možno vykonať kompletnú diagnostiku kvality zobrazovania a projekcie. 
 
 
Študenti by mali pochopiť, čo presne sa deje s filmovým obrazom. Od začiatku viesť študentov k používaniu ich 
vlastných farebných tabuliek v každej snímanej scéne, aby si osvojili návyky aj pre  celú svoju profeionálnu kariéru. 
Výhodnou možnosťou je usporiadať konferencia či workshop a školenie so senior koloristom. On môže hovoriť 
o práci a skúsenostiach týkajúcich sa GRADINGU a môže priniesť príklady z praxe. Je dôležité, aby sa študenti 
zoznámili aj s presnou odbornou rečou a slovnou zásobou, ktorá sa používa počas color gradingu. Na reálnych 
príkladoch môže senior kolorista prakticky predviesť študentom svoju prácu vrátane odborného jazyka, ktorý sa 
pri gradingu používa.
 
Okrem toho, že by bolo užitočné pre študentov aj porovnanie ich záberov, spolu s profesionálnym porovnaním 
ostatných záberov z praxe v rovnakom grading softvéri. Je tiež dôležité, aby sa do výučby farebného gardingu 
na filmových školách zapojili aj budúci režiséri. Poznávanie možností fariebného gradingu ešte v škole je dôležité 
aj pre nich, hlavne preto, aby sa naučili ako sa má odborne komunikovať s koloristami.
 
Študenti by mali mať na pamäti, aké sú ich tvorivé zámery už pred nakrúcaním. Konečný vzhľad filmu by mala byť 
jasný už pred nakrúcaním, takže niekto musí pomôcť študentom, pri tejto etape. Ich projekt by mal zodpovedať 
tvorivým nápadom, ktoré si predtým pripravili vo svojom svetlo-tonálnom storyboarde.
 
Záverečné resumé
Je asi nemožné vytvoriť profesionálne gradovacie pracoviská hneď na všetkých filmových školách. To by si vyžadovalo 
vznik novej katedry, či sekcie alebo vznik dodatočného modulu výučby. Aj napriek tomu je možné s výučbou začať.
Pre začiatočníkov je asi najjednoduchšia cesta naučiť sa postupu corolr gradingu pomocou obrázkov, ktoré ani 
študenti sami nesnímali. Zvyčajne sú študenti príliš emotívne prepojení s vlastnými zábermi. 
 
volne prevzaté - J.H.
 
COLOR KOREKCIA OBRAZU - GRADINGCOLOR KOREKCIA OBRAZU - GRADING